en | gr | fr | it | de | es | pt | ae | cn | tr | ru | bg | nl | pl | ro | sl | jp | hb

Currently no special offers available

מונחים ותנאים

1. גיל השוכרים והנוהגים: לפחות בני 21 שנה.
2. רשיון נהיגה: הנהג צריך להיות בעל רשיון נהיגה בתוקף ללפחות 12 חודשים.
3. תקופת שכירה מינימלית: יום אחד (1) (24) שעות. כל שעה נוספת תחושב כשליש מדמי השכירות היומיים.
4. השוכר: צריך להיות בעל כרטיס אשראי.
5. ביטוח: כל הנהגים המורשים של HERCULES מכוסים כנגד אש וכנגד התחייבות כלפי צד שלישי במקרה של ממות, פגיעה או נזק לרכוש.
6. תשלום עבור נהג שותף: 3 אירו ליום.
7. מיסים: מס של 24% ישולם ע"י השוכר.
8. דלק: תשלומים עבור צריכת דלק ישולמו ע"י השוכר.
9. תשלום עבור שירותי תדלוק: 8 אירו
10. הובלה של מכוניות ומנועים: מורשת רק עם אישור בכתב מחברת HERCULES.
11. קווי תנועה: דו"חות תנועה וכל קנס אדמיניסטרטיבי אשר יתקבל בעקבות עברות תנועה בתקופת השכירות, יחולו על השוכר.